Regulamin

Regulamin 2018-02-20T10:27:38+01:00

§1. Oferta sklepu internetowego

 1. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

§2. Strony transakcji, definicje

 1. Kupującym w sklepie internetowym Ellafryz.pl, znajdującym się na stronie www.sklep.Ellafryz.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, zwany dalej Nabywcą.
 2. Sprzedającym jest Adamska Elżbieta Ellafryz. Instytut Kerastase z siedzibą w Białymstoku 15-304 przy ul., nr REGON: 050867651, nr NIP 9660908615,będąca właścicielem sklepu internetowego www.Ellafryz.pl/, zwana dalej Ellafryz.pl
 3. Konsument osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Hurtownik – Nabywca zawierający ze sklepem Ellafryz.pl umowę sprzedaży Towaru jakiegokolwiek rodzaju lub kategorii w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 5. Towar – produkt w opakowaniu kartonowym wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu.
 6. Firma kurierska – przewoźnik lub spedytor wykonujący usługę przewozu Towaru do Nabywcy na zlecenie sklepu Ellafryz.pl i koszt Nabywcy.
 7. Anulowanie zamówienia – oświadczenie o odstąpieniu od umowy, złożone przez jedną ze stron w sposób opisany w Regulaminie.
 8. Kontakt ze sklepem Ellafryz.pl odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej (za pomocą formularza kontaktowego, bądź telefonicznie, pod numerem: 502 146 639 (koszt jednego impulsu zgodnie z taryfą operatora).
 9. Użytkownik – zarejestrowany Nabywca posiadający konto w sklepie internetowym Ellafryz.pl.
 10. Serwis – sklep internetowy Ellafryz.pl prowadzony pod adresem www.Ellafryz.pl.
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 12. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Serwisu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę poprawianie i usuwanie danych osobowych, itp.
 13. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§3. Warunki zawarcia i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Użytkownik może także dokonywać zakupów w sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
 4. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Login (dowolna fantazyjnie wybrana nazwa Konta Użytkownika),
  2. Hasło do Konta Użytkownika,
  3. Aktywny adres e-mail,
  4. Imię i nazwisko,
  5. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
  6. Numer telefonu.
 5. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Login (dowolna fantazyjnie wybrana nazwa Konta Użytkownika),
  2. Hasło do Konta Użytkownika,
  3. Aktywny adres e-mail,
  4. Firma,
  5. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  6. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
  7. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  8. Numer telefonu.
 6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Ellafryz.pl może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.
 8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
  2. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  4. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  5. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Ellafryz.pl w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
  6. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Ellafryz.pl oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu.
 9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Ellafryz.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 12. Ellafryz.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta Użytkownika/odmowy rejestracji,
  5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Ellafryz.pl zostanie przesłane na podany w koncie użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem konta użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej sklepu lub poprzez usunięcie konta użytkownika.
 14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

§4. Zamówienia

 1. Zamówienie można złożyć dodając wybrane produkty do “Koszyka” i klikając przycisk “Realizuj zamówienie”. W dalszych krokach należy podać informacje takie jak forma płatności, rodzaj transportu, adres dostawy oraz dane kontaktowe.
 2. W przypadku wysyłki kurierskiej maksymalna kwota pobrania to (dotyczy pojedynczych Towarów), a w razie kwoty przekraczającej 5 000 PLN, Nabywca zobowiązany jest do osobistego odbioru Towaru w najbliższym przedstawicielstwie firmy kurierskiej. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Towarów “nietypowych”.
 3. W celu sprawdzenia dostępności Towaru należy skontaktować się e-mailowo lub telefonicznie z obsługą sklepu Ellafryz.pl. Potwierdzenie jest dokonywane pocztą elektroniczną na podany przez Nabywcę adres. Obsługa sklepu określi przybliżony termin realizacji zamówienia, dostępność Towaru oraz przekaże inne informacje istotne dla zrealizowania zamówienia.
 4. Z chwilą potwierdzenia przez pracownika sklepu Ellafryz.pl pocztą elektroniczną dostępności zamówionego Towaru, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Nabywcą a sklepem Ellafryz.pl.
 5. W przypadku “nietypowego” Towaru, którego zamówienie wymaga sprowadzenia specjalnie na potrzeby konkretnego zamówienia, sklep Ellafryz.pl może zażądać od klienta wpłaty zadatku w wysokości do 50% wartości zamawianego Towaru, o czym poinformuje Klienta przy zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku, gdyby realizacja takiego zamówienia przedłużyła się powyżej 30 dni od dnia wpłaty zadatku, Klient ma prawo zażądać jej zwrotu bez żadnych potrąceń. Natomiast w przypadku gdy Klient anuluje zamówienie przed upływem 30 dni od dnia wpłaty zadatku, a sklep wyraża gotowość do zrealizowania zamówienia Klienta, kwota zadatku ulega przepadkowi na rzecz sklepu. W przypadku zaistnienia konieczności wpłacenia przez Klienta zadatku, Klient jest informowany uprzednio o tym fakcie i ma prawo zrezygnować z takiego zamówienia przed wniesieniem zadatku.
 6. Nabywca może anulować każde zamówienie od dnia zawarcia umowy do dnia jego dostawy poprzez wysłanie stosownej informacji za pomocą formularza kontaktowego. Anulowanie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia dostarczenia towaru.
 7. W przypadku anulowania zamówienia (dotyczy wszystkich zamówień) po jego wysłaniu i jego nie odebraniu, Nabywca ponosi koszty dostawy Towaru i zwrotu do sklepu Ellafryz.pl, zgodne z kosztami zawartymi w zamówieniu.

§5. Realizacja zamówień

 1. Sklep Ellafryz.pl, w porozumieniu z firmą kurierską poinformuje Nabywcę o przybliżonym terminie realizacji zamówienia i o terminie dostawy.
 2. Koszt dostawy określa cennik, który podawany jest po dodaniu Towarów do “koszyka”. W przypadku sprzedaży hurtowej, koszt dostawy określa się w oparciu o postanowienia §8 ust. 1 Regulaminu. Nie uchybia to stosowaniu pozostałych postanowień Regulaminu odnoszących się do kosztu dostawy, w szczególności zawartych w §5 ust. 5 – 9.
 3. Firma kurierska (Opcja “Kurier”) nie wnosi do mieszkania paczek ważących powyżej 30 kg.
 4. Paczki o wadze do 30, firma kurierska (Opcja “Kurier”) wnosi wyłącznie do pierwszego pomieszczenia mieszkania.
 5. Transport przesyłki nie obejmuje montażu wybranych produktów, itp.
 6. Termin realizacji zamówienia:
  1. w przypadku Towarów dostępnych w sklepie Ellafryz.pl, zazwyczaj nie przekracza 14 dni roboczych;
  2. w przypadku Towarów aktualnie niedostępnych lub “nietypowych”, termin realizacji zamówienia może się wydłużyć do 30 dni;
  3. w przypadku braku zamówionego Towaru u producenta, czas realizacji zamówienia może przekroczyć 30 dni.
 7. Jeżeli ustalony termin realizacji zamówienia przekroczy 30 dni, Nabywca może anulować zamówienie przed dostarczeniem Towaru.
 8. W wypadku braku Towaru u dostawcy, sklep Ellafryz.pl zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym poinformuje Nabywcę e-mailem wysłanym na podany przez Nabywcę adres, nie później 30 dni od dnia złożenia zamówienia.
 9. Sklep Ellafryz.pl zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany Towar jest w danej chwili niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do korekty ceny Towaru. Nabywca zostanie wtedy poinformowany i poproszony o akceptację zamówienia na nowych warunkach. Nabywcy przysługuje również prawo do anulowania zamówienia.
 10. Ellafryz.pl nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Nabywcy (kolory, jasność, kontrast, proporcje itp.).
 11. W przypadku odbioru osobistego, Nabywca Towaru jest zobowiązany dokonać oględzin Towaru w momencie odbioru oraz złożyć podpis na stosownym dokumencie potwierdzającym jego odbiór. Po odebraniu produktu i złożeniu podpisu na stosownym potwierdzeniu, sklep Ellafryz.pl nie ponosi odpowiedzialności za widoczne uszkodzenia mechaniczne, które Nabywca zauważył w późniejszym terminie. Nabywca jest zobowiązany do samodzielnego odbioru oraz załadunku zakupionych produktów.
 12. W przypadku odbioru osobistego, Nabywca jest zobowiązany do odebrania Towaru do 3 (trzech) dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia e-mailowego lub telefonicznego z siedziby firmy. W przypadku nie odebrania Towaru w ustalonym terminie, sklep Ellafryz.pl zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami magazynowania Towaru w siedzibie firmy. Koszty magazynowania naliczane są za każdy dzień roboczy i wynoszą 30 zł/dzień.

§6. Gwarancje i reklamacje

 1. Towar jest dostarczany przez firmę kurierską w bezpiecznym, nieotwartym opakowaniu, wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu.
 2. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dn. 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U.z 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Konsument ma prawo odstąpić (dotyczy produktów nieznakowanych, na których nie został wykonany nadruk, haft lub grawer zgodny z odrębnym zleceniem złożonym przez Konsumenta) od zawartej umowy kupna Towaru w sklepie Ellafryz.pl bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w w/w terminie (Dokument nr 1). Towar zwracany jest wraz z oryginalnym opakowaniem, zapakowany dodatkowo w zewnętrzne opakowanie, w sposób umożliwiający bezpieczny transport. Zwrot Towaru odbywa się na koszt i ryzyko Konsumenta. Sklep Ellafryz.pl nie przyjmuje Towarów za zaliczeniem pocztowym (za pobraniem). Prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług, rozpoczętego za zgodą konsumenta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 3. W przypadku braku oryginalnego opakowania, lub w przypadku uszkodzenia Towaru, sklep Ellafryz.pl może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
 4. Produkty oferowane w sklepie Ellafryz.pl nie posiadają kart gwarancyjnych producenta oraz instrukcji obsługi, a dochodzenie praw z tytułu reklamacji odbywają się tylko i wyłącznie na podstawie dowodu zakupu (faktura VAR/paragon).
 5. W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, Konsument powinien odmówić przyjęcia niezamawianego Towaru i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę sklepu.
 6. Towar zwracany powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu), a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Towar należy dostarczyć na adres: Adamska Elżbieta Ellafryz. Instytut Kerastase ul. Waszyngtona 32, 15-304 Białystok, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. W razie uszkodzenia Towaru podczas transportu zastosowanie znajduje ust. 3. Ewentualne roszczenia z tego tytułu Konsument może kierować do firmy kurierskiej.
 7. Powyższe uprawnienia nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 8. W przypadku określonym w ust. 2 i 7 zwrot Towaru odbywa się na koszt i ryzyko Konsumenta.
 9. Konsument może składać reklamacje Towaru. W celu przyspieszenia i ułatwienia złożenia reklamacji można skorzystać ze specjalnie przygotowanego formularza reklamacyjnego. Nieskorzystanie z formularza nie wpływa negatywnie na prawa Konsumenta.
 10. W wypadku gdy Konsument nie korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, jego obowiązkiem jest rozpakowanie Towaru (nie niszcząc opakowania, ani profili styropianowych) w celu sprawdzenia czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń itp.). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy sporządzić Protokół Szkody wraz z osobą dostarczającą paczkę i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 11. Zwrot Towaru w sytuacji określonej w ust. 10 odbywa się na koszt sklepu Ellafryz.pl . W przypadku uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń, itp.) powstałych po dniu wydania Towaru sklep Ellafryz.pl nie ponosi odpowiedzialności.

§7. Formy płatności

 1. Gotówka – płatność przy odbiorze osobistym Towaru w Punkcie Odbioru Osobistego. Cena zakupionych Towarów plus koszt dostawy do Punktu Odbioru, które określa koszyk sklepu. Cena uzależniona jest od ilości kupowanych produktów z uwzględnieniem postanowień §8 ust. 1-3 niniejszego Regulaminu.
 2. Przelew – przedpłata na konto bankowe, przed wysyłką Towaru.
 3. Pobranie – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru.
 4. PayU – płatność kartą płatniczą bądź e-przelewem.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Nabywcy/Użytkownika, pobranych w związku z zakupem Towaru i usług, w celach wykonywania przez Adamska Elżbieta Ellafryz. Instytut Kerastase ul. Waszyngtona 32, 15-304 Białystok, marketingu produktów i usług własnych oraz podmiotów trzecich, takich jak banki i zakłady ubezpieczeń, a także przetwarzania ww. danych w niżej wymienionych celach:
  1. kontaktu z Nabywcą / Użytkownikiem w ramach usług świadczonych przez Spółkę,
  2. prowadzenia księgowości,
  3. przesyłania Nabywcy / Użytkownikowi drogą e-mailową newslettera z informacjami handlowymi, pod warunkiem, że dany Nabywca / Użytkownik wyrazi podczas rejestracji chęć jego otrzymywania oraz potwierdzi swój adres e-mail, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 19 sierpnia 1997 r. (Dz.U.02.101.926 z późn. zm.).
 4. Klient dokonujący zakupu w sklepie Ellafryz.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez sklep Ellafryz.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. swoich danych osobowych, w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie Ellafryz.pl oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 19 sierpnia 1997 r. (Dz.U.02.101.926 z późn. zm.).
 5. Klient dokonujący zakupu w sklepie Ellafryz.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do firmy Google oraz na przetwarzanie przez sklep Ellafryz.pl oraz firmę Google swoich danych osobowych, w celu wyświetlania reklamy sklepu Ellafryz.pl na witrynach internetowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 19 sierpnia 1997 r. (Dz.U.02.101.926 z późn. zm.). Dostawcy zewnętrzni – w tym firma Google – używają plików cookie do wyświetlania reklam, w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika w witrynie. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z plików cookie Google na stronie wyłączania opcji reklam Google.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
 7. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:
  1. dostęp do Internetu;
  2. komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7 (lub nowszą), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari, z włączoną obsługą języka JavaScript;
  3. rozdzielczość ekranu minimum 800×600 pikseli, przy czym serwis zoptymalizowany jest dla rozdzielczości ekranowej 1024×768 pikseli;
  4. komputer klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji cookies (“ciasteczek” przeglądarki) oraz aktywny interpretator JavaScript.